Aktuální kurz: 1 EUR = 23.2 CZK

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tronio Reb s.r.o. a podmínky užití webových stránek www.tronio-reb.com

Vítá Vás Tronio Reb s.r.o., IČ: 037 39 881, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 86546 (dále jen „Prodávající“).

I.    Úvodní ustanovení

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě Prodávajícího na stránkách www.tronio-reb.com

2.    Prodávajícího lze v případě potřeby kontaktovat:

       a) poštou na adrese sídlaTronio Reb s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno

       b) prostřednictvím emailové adresy:  obchod@tronio-reb.com

       c) telefonicky na čísle:  +420 797 970 413

3.    Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající a na straně druhé je zákazník internetového obchodu (dále jen „Kupující“).

4.    Vztahy těmito VOP neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o kupní smlouvě.

5.    Pro účely těchto VOP se rozumí:

      Kupujícím – spotřebitelem každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

      Kupujícím - podnikatelem každý člověk, která jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.

6.    V případě, že Kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za Kupujícího-podnikatele.

7.    Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II.    Vznik kupní smlouvy

1.    Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího není nabídkou na uzavření smlouvy, ale výzvou k podávání nabídek na uzavření smlouvy.

2.    Kupující si v rámci nabídky zboží v internetovém obchodě Prodávajícího prostřednictvím uživatelského rozhraní vybere požadované položky zboží, zadá fakturační a doručovací údaje, vyjádří souhlas s těmito VOP a následně objednávku elektronicky odešle. Odeslání objednávky je závazným návrhem na uzavření smlouvy.

3.    Prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky. Toto potvrzení však nemá na samotné uzavření kupní smlouvy žádný vliv.  Údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy.

4.    Kupní smlouva vzniká okamžikem akceptace návrhu kupujícího prodávajícím.

5.    Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonem daných důvodů.

III.   Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

1.    Prodávající má povinnost odeslat objednané zboží a dodat na adresu Kupujícího v termínu, který Kupujícímu sdělí v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

2.    Prodávající má právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s kterýmkoliv Kupujícím.

3.    Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

4.    Prodávající je plátcem DPH. Ceny jsou uváděny konečné, tj. včetně DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na webových stránkách Prodávajícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

IV.   Platební a dodací podmínky pro zasílání zboží do České republiky

1.    Pokud není v popisu daného zboží výslovně uvedeno, že doprava je zdarma, tak se ke každému zboží účtuje cena za dopravu. Cena za dopravu je závislá na váze zboží a PSČ místa dodání. Cenu za dopravu je možné u každé položky v e-shopu zjistit zadáním PSČ místa dodání v kolonce "Vypočítat náklady na dopravu po ČR". Dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od objednávky, pokud není u dané položky uvedena jiná dodací lhůta.

2.    Platbu za zboží je možné provést 3 způsoby:
a) dobírkou
b) bankovním převodem na účet
c) platební kartou

3.    Při objednávce s platbou na dobírku si prodávající vyhrazuje právo ověřit si objednávku telefonicky a zboží zaslat až po jejím ověření. 

4.    Dodání objednávky je zajišťováno prostřednictvím společnosti PPL nebo Geis

5.    Daňový doklad obdrží Kupující v papírové podobě přibalený k zásilce nebo v elektronické podobě emailem.

6.    O odeslání zboží bude Prodávající Kupujícího informovat emailem minimálně 1 den před doručením zboží. S přepravcem lze individuálně domluvit jiný termín dodání zboží.
7.    V případě neúplné nebo poškozené zásilky je nutno sepsat s dopravcem při převzetí škodní protokol a neprodleně oznámit e-mailem Prodávajícímu, že k této situaci došlo.

V.   Platební a dodací podmínky pro zasílání zboží do Slovenské republiky

1.    Při dodání na adresy ve Slovenské republice ke každé objednávce účtujeme cenu za dopravu.

Cena za dopravu je závislá na váze zboží a PSČ místa dodání. Cenu za dopravu je možné u každé položky v e-shopu zjistit zadáním PSČ místa dodání v kolonce "Vypočítat náklady na dopravu". Dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od objednávky, pokud není u dané položky uvedena jiná dodací lhůta.

2.    Platba za zboží zasílané na Slovensko probíhá prostřednictvím:

a) platby předem - bankovním převodem na účet ve FIO bance (Slovensko) - vnitrostátní Slovenská platba.
Č
íslo účtu: 2001264517 / 8330 (IBAN: SK97 8330 0000 0020 0126 4517).
b) platby platební kartou
3.    Dodací lhůta je 5 pracovních dnů od připsání platby za zboží na náš účet, pokud u daného zboží není uvedená jiná dodací lhůta. 

4.   Dodání objednávky je zajišťováno prostřednictvím společnosti PPL nebo Geis.

5.    Daňový doklad obdrží Kupující v papírové podobě přibalený k zásilce nebo v elektronické podobě emailem.

6.    O odeslání zboží bude Prodávající Kupujícího informovat emailem minimálně 1 den před doručením zboží. S přepravcem lze individuálně domluvit jiný termín dodání zboží.

7.    V případě neúplné nebo poškozené zásilky je nutno sepsat s dopravcem při převzetí škodní protokol a neprodleně oznámit e-mailem Prodávajícímu, že k této situaci došlo.

VI.  Poučení pro spotřebitele

1.    Kupující - spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené v tomto internetovém obchodě bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.

2.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující - spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže. Kupující – spotřebitel tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy může použít, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3.    Pokud Kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající všechny platby, které od Kupujícího - spotřebitele v souvislosti se smlouvou, od které Kupující - spotřebitel odstupuje, obdržel, a to do 14 dnů ode dne, kdy došlo k doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než Kupující - spotřebitel Prodávajícímu zboží vrátí nebo prokáže, že jej odeslal zpět. Pro vrácení plateb použije Prodávající číslo účtu, které sdělil Kupující - spotřebitel v oznámení o odstoupení od smlouvy.

4.    Jestliže Kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující – spotřebitel.

5.    Kupující-spotřebitel vrátí zboží úplné, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Případnou škodu či náklady vzniklé s vrácením zboží ve stavu jiném snížení hodnoty zboží (např. náklady na znovu zabalení) hradí Kupující.

VII.   Záruka a reklamace

1.    Prodávající poskytuje záruku na deklarované procento vlhkosti palivového dřeva do 5 % nad rámec deklarované vlhkosti. Práva z této záruky je nutné uplatnit u prodávajícího písemně (postačí prostřednictvím emailu) v reklamační době 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2.    Jiné vady zboží se reklamují postupem stanoveným příslušnými právními předpisy (zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o právech Kupujícího z vadného plnění.

VIII.  Ochrana osobních údajů (GDPR)

1.    Uskutečněním objednávky (vyplněním požadovaných osobních údajů) nám udělujete souhlas se zpracováním těchto osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Osobním údajem, k jehož zpracování je udělen souhlas, je jakákoli informace, na základě které je možné Kupujícího identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo.
2.    Účelem zpracování osobních údajů je řádné uplatňování práv a plnění povinností z uzavřených smluv. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího vysvětlení, domnívají-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a také požadovat, aby byl odstraněn případný závadný stav. Úřadem příslušným k řešení případných sporů ohledně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.
3.    Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky.
4.    Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
5.    Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních a marketingových sdělení a k použití uvedené elektronické adresy k zasílání těchto sdělení.
6.    Pokud si Kupující přeje odebrat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, učiní tak zasláním písemné (postačí emailem) zprávy Prodávajícímu.

IX.   Závěrečná ustanovení

1.       Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s internetovým obchodem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

2.       Pro případ mezinárodního prvku je rozhodným právem právo České republiky a soudem příslušným k řešení sporu je vždy obecný soud Prodávajícího.

3.       Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení

4.       Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění.

 

Příloha č. 1 Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Prodávající: Tronio Reb s.r.o., IČ 03739881, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

Formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy lze zaslat elektronicky na:

obchod@tronio-reb.com 

 

nebo písemně na adresu:
Tronio Reb s.r.o.
Nové sady 988/2, 602 00 Brno
664 57 Měnín

Adresa pro vrácení zboží:
Tronio Reb s.r.o.
Syrovice, areál ZD, naproti č.p. 335
664 67 Syrovice

 


Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od:

smlouvy o poskytnutí služeb (uveďte popis služeb)

 

Datum objednání:

 

Číslo objednávky/faktury:

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: